TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1209/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1067/CT-TTr1 -Đ3 ngày 26/1/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp nhận khoản doanh thu xuất khẩu của Công ty TNHH thực phẩm công nghiệp Hua Heong Việt Nam (Hua Heong VN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Hua Heong VN ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cho khách hàng nước ngoài, tại Hợp đồng có quy định khách hàng nước ngoài sẽ thanh toán cho Công ty Hua Heong Foods (Công ty mẹ tại Hồng Kông), sau đó Công ty Hua Heong Foods mới chuyển tiền thanh toán cho Công ty Hua Heong VN. Trong quá trình thanh toán, theo giải trình của Công ty Hua Heong Foods, do nhầm lẫn của nhân viên khi thanh toán tiền hàng đã ghi nhầm trên chứng từ ngân hàng là vốn đầu tư.

Đối với các chứng từ thanh toán nêu trên, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xác định chính xác trường hợp các chứng từ thanh toán qua ngân hàng nếu thực tế là để thanh toán tiền hàng xuất khẩu, phù hợp với việc hạch toán trên tài khoản doanh thu của Công ty Hua Heong VN trên từng hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và trên từng lần thanh toán, thời gian thanh toán thì được chấp nhận là chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho doanh thu xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến