BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1209 TCT/NV4
V/v kê khai, nộp phí xăng dầu

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Sóc Trăng
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 294/CT .QD ngày 19/3/2003 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về kê khai, nộp phí xăng dầu của Chi nhánh chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ Sóc Trăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 1, mục II, Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính về phí xăng dầu thì: “ Phí xăng dầu chỉ thu một lần khi xuất, bán lượng xăng dầu nhập khẩu (kể cả lượng xăng dầu nhập uỷ thác), sản xuất, chế biến (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác)...”; Theo điểm 1 Thông tư số 70/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính về phí xăng dầu: “Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Công ty hoặc trực thuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, công ty”.

Do đó, đối với xăng, diezen mà Chi nhánh chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ Sóc Trăng (gọi tắt là Xí nghiệp) nếu Chi nhánh đã trả tiền phí xăng dầu cho xí nghiệp (hoá đơn mua xăng, diezen của chi nhánh do xí nghiệp xuất bán có ghi phí xăng dầu; Chi nhánh có chứng từ thanh toán về phí xăng dầu cho Xí nghiệp) thì khi xuất bán lượng xăng, diezen mua này, Chi nhánh không phải kê khai, nộp phí xăng dầu; Trường hợp nếu Chi nhánh chưa trả tiền phí xăng dầu cho Xí nghiệp thì Chi nhánh phải kê khai, nộp phí xăng dầu với Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Đối với Xí nghiệp xăng dầu, dầu khí Vũng Tàu xuất bán xăng, diezen cho Chi nhánh chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ Sóc Trăng nếu Xí nghiệp đã được Chi nhánh trả tiền phí xăng dầu thì Xí nghiệp phải kê khai. Nộp phí xăng dầu với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trường hợp Xí nghiệp chưa được chi nhánh trả tiền phí xăng dầu Xí nghiệp không phải kê khai, nộp phí xăng dầu mà Chi nhánh phải kê khai, nộp phí xăng dầu với Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu để hướng dẫn Xí nghiệp xăng, dầu khí Vũng Tàu và Chi chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ Sóc Trăng thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu theo hướng dẫn trên đây./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương