BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1209/TCT-PCCS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Côngty TNHH xây dựng Thế Minh

Trảlời công văn số 10/2007/CV ngày 13/2/2007 của Công ty TNHH xây dựng Thế Minhhỏi về các khoản thuế phải nộp đối với việc di dời địa điểm kinh doanh theo quyhoạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạicông văn số 13610 TC/CST ngày 22/11/2004 của Bộ Tài chính về thuế GTGT và thuếTNDN đối với doanh nghiệp di chuyển địa điểm kinh doanh theo quy hoạch có hướngdẫn:

“1.Về thuế giá trị gia tăng: Các doanh nghiệp di dời địa điểm sản xuất kinh doanhtheo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc di dời cótiến hành thanh lý, nhượng bán tài sản là hàng hóa chịu thuế GTGT phải tính, kêkhai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

2.Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Khi di dời địa điểm theo quy hoạch của cơ quanNhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ kinh phí di dời vàđược đền bù những tài sản trên đất mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù saukhi đã trừ các khoản chi phí liên quan (nếu có) thì doanh nghiệp không phải nộpthuế thu nhập doanh nghiệp mà hạch toán vào lợi nhuận hoạt động khác, sau đókết chuyển tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp khoản hỗ trợ kinhphí và giá trị tài sản được đền bù thấp hơn các khoản chi phí liên quan thìdoanh nghiệp được hạch toán như một khoản lỗ”.

Trườnghợp Công ty TNHH xây dựng Thế Minh được Nhà nước giao đất. Nay Nhà nước thu hồiđất đã giao để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch của thành phố và được Nhànước trả một khoản tiền bồi thường thì Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGTnếu có hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản là hàng hóa chịu thuế GTGT khi didời. Khoản hỗ trợ đền bù của Nhà nước Công ty nhận được sau khi đã trừ cáckhoản chi phí liên quan (nếu có), Công ty không phải nộp thuế thu nhập doanhnghiệp mà hạch toán vào lợi nhuận hoạt động khác, sau đó kết chuyển tăng nguồnvốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương