VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1209/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung Dự án Tăng cường năng lực dự báo lũ và cảnh báo sớm lũ lụt tại Việt Nam vào Danh mục tài trợ chính thức

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 806/BKH-KTĐN ngày 11tháng 02 năm 2009) về việc bổ sung Dự án thí điểm Tăng cường năng lực dự báo lũvà cảnh báo sớm lũ lụt tại Việt Nam do USTDA viện trợ không hoàn lại, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung Dự án Tăng cường năng lực dự báo lũ vàcảnh báo sớm lũ lụt tại Việt Nam do USTDA tài trợ có tổng trị giá là 622.853USD (trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của USTDA là 582.853 USD; vốn Nhàthầu Dự án phía Hoa Kỳ - Trung tâm thiên tai Thái Bình Dương là 20.000 USD; vốnđối ứng trong nước là 20.000 USD) vào Danh mục tài trợ chính thức.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kýkết Biên bản Thỏa thuận viện trợ với USTDA theo quy định của Luật ký kết, gianhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005; triển khai thực hiện Dự án theoquy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 về quản lý và sử dụngODA; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, các thủ tục xác nhận việntrợ và hạch toán Ngân sách nhà nước đối với khoản viện trợ của USTDA cho Dự ánnêu trên theo quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP, BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc