TỔNG CỤC THUẾCỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12095/CT -TTHTV/v: chính sách thuế

ThànhphốHồChí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH DIK Việt NamĐịa chỉ: 28 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1Mã số thuế: 0302997239

Trả lời văn bản số 01-2015/CV-DIK ngày 20/11/2015 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hưng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại điểm b khoản 1 Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho t chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thi gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính ph.

Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụngđối vớiphần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí.

Cơ s kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.

…”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

-Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tt là thuế nhà thầu);

Trường hp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng với JBC International Co., Ltd (Nhật Bản) cung cấp dịch vụ giới thiệu sản phẩm thẻ JBC tại Việt Nam (có sử dụng hình ảnh Doraemon) thì dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam, khi cung cấp dịch vụ Công ty phải lập hóa đơn xuất giao cho JCB International Co., Ltd, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, tính kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Đ thực hiện hp đồng, Công ty ký hợp đồng với nhà cung cấp Animation Indonesia để mua bản quyền sử dụng hình ảnh Doraemon thì khi thanh toán tiền cho Animation Indonesia, Công ty phải khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu thay cho bên nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy địnhti các văn bản quy phm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:-Như trên;
-
Phòng KTT số 2;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu (TTHT, HC);

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần
Thị Lệ Nga