BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 120TCT/TS
V/v: Chính sách thoái thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 13262/CT-THDTngày 02/12/2004 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc thực hiện chínhsách thoái thu tiền sử dụng đất đối với người tự nguyện hiến đất đã nộp tiền sửdụng đất cho Nhà nước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Tiết a, Khoản 1, Điều 43 LuậtĐất đai năm 2003 quy định:

“Những trường hợp thu hồi đất màkhông bồi thường:

Thu hồi đất trong các trường hợpquy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luậtnày.”

- Tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

“Những trường hợp thu hồi đất màkhông được bồi thường:

Đất bị thu hồi thuộc một trongcác trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều38 của Luật Đất đai 2003.”.

Theo các quy định nêu trên, trườnghợp hộ gia đình ông Nguyễn Anh Hoàng bị thu hồi đất do tự nguyện hiến đất choNhà nước để mở rộng đường giao thông công cộng tại quận Phú Nhuận (đất hiến đãnộp tiền sử dụng đất khi được giao đất hoặc hợp thức hóa nhà đất trước đây) thìông Hoàng không được hoàn trả tiền sử dụng đất (bồi thường thiệt hại về đất)đối với diện tích đất đã hiến đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), TS;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương