BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 121/BKHCN-TCCB
V/v áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KH&CN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Ngày 29/10/2009, Bộ Khoa học và Côngnghệ có Công văn số 2697/BKHCN-TCCB về việc đề nghị Bộ Tài chính giải quyếtvướng mắc về việc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệpkhoa học và công nghệ - Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Công ty).

Nhằm tạo điều kiện cho các cơquan có liên quan đủ thông tin, hiểu rõ hơn về các kiến nghị của Công ty Thoátnước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Khoa học và Công nghệ đãtổ chức cuộc họp với các đơn vị của Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế, Vụ Phápchế, Vụ Hành chính Sự nghiệp, Tổng cục Thuế) để Công ty giải trình về hoạt độngnghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các điều kiện ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với Công ty.

Ngày 15/01/2010, Công ty Thoátnước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn số 17/TN &PTĐTvề việc giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc áp dụng chínhsách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và côngnghệ. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có một số ý kiến sau:

1. Về việc thực hiện Nghịđịnh 80/2007/NĐ-CP

Theo báo cáo của các địa phương,đến thời điểm hiện nay, các địa phương trong cả nước mới xét duyệt và cấp Giấy chứngnhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 4 doanh nghiệp, trong đó Công tyThoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là doanh nghiệp đầu tiênthực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP và được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoahọc và công nghệ. Tuy nhiên, đến nay, chưa có doanh nghiệp khoa học và côngnghệ nào được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh tại Nghị định 80/2007/NĐ-CP .

2. Về chính sách ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định 80/2007/NĐ-CP có quy định,doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng đủ các điều kiện về tỷ lệ doanh thusẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp đầu tư vào khucông nghệ cao theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp năm 2008 (thay thế Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003), nhữngdoanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao vẫn được hưởng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp, cụ thể:

- Ưu đãi về thuế suất: được ápdụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm.

- Ưu đãi về thời gian miễn thuế,giảm thuế: được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộptối đa không quá chín năm tiếp theo.

Vì thế, những ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghịđịnh 80/2007/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực và phù hợp với quy định của Luật Thuế thunhập doanh nghiệp năm 2008.

3. Tình hình nghiên cứu khoahọc và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong hoạt động sản xuất kinh doanh củaCông ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty Thoát nước và Phát triểnđô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm2003. Đến ngày 23/7/2008, Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển đổithành Công ty TNHH một thành viên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh (ngày 11/8/2008) với rất nhiều ngành nghề mới được bổ sung so với trướcđây, đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnhvực bảo vệ môi trường.

Trong quá trình hoạt động, Côngty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng cáckết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Đến nay, Côngty đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 07 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và Bằngđộc quyền sáng chế đối với các kết quả nghiên cứu. Năm 2009, tại Triển lãm sángtạo quốc tế năm 2009 tại Hàn Quốc, Công ty đã nhận được 02 huy chương vàng; 01huy chương bạc và bằng chứng nhận quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO);01 Cúp vàng đặc biệt và bằng chứng nhận đặc biệt quốc tế dành cho tác giả HoàngĐức Thảo là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất vì có quá trình nghiên cứu khoahọc và ứng dụng thành công những công trình khoa học đó vào thực tiễn, phục vụlợi ích cộng đồng và bảo vệ môi trường do Tổ chức sáng tạo quốc tế (SIIF) traotặng tại Seoul, Hàn Quốc năm 2008 – 2009. Ngoài ra, Công ty còn đạt nhiều Giảithưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam Vifotec trong các năm 2004, 2005, 2007,2008. Đến nay, Công ty là doanh nghiệp của Việt Nam đạt được nhiều giải thưởngnhất của Vifotec trong suốt 15 năm qua.

Doanh thu của các sản phẩm hình thànhtừ các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Công ty hàng năm chiếm tỷtrọng lớn trong tổng doanh thu của Công ty, cụ thể, năm 2008 chiếm 85,5% tổngdoanh thu, năm 2009 chiếm 85,9% tổng doanh thu của Công ty.

Căn cứ Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, năm 2008,Công ty làm thủ tục và đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàucấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 13/4/2009.

Căn cứ những thành tựu đã đạtđược trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vàohoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BàRịa – Vũng Tàu đáp ứng được các điều kiện của doanh nghiệp khoa học và côngnghệ và xứng đáng được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định tại Nghị định 80/2007/NĐ-CP .

Bộ Khoa học và Công nghệ trântrọng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyềngiải quyết chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty Thoát nướcvà Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ khi được cấp giấy chứng nhận doanhnghiệp khoa học và công nghệ (ngày 13 tháng 4 năm 2009) theo quy định tại Nghịđịnh 80/2007/NĐ-CP .

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp táccủa quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân