BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 121/BXD-HĐXD
V/v:Giải đáp một số vướng mắc trong thẩm định thiết kế cơ sở.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 655/SXD-XDCB ngày23/7/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đề nghị giải đáp một số vướng mắctrong quản lý nhà nước về xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

1. Theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 03/2009/TT-BXDngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệmgửi 01 bộ hồ sơ dự án đến cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đểlấy ý kiến về thiết kế cơ sở. Cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xem xétcho ý kiến bằng văn bản và chịu trách nhiệm về các nội dung quy định tại khoản3 Điều 11 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 gửi cho cơ quan đầu mối thẩmđịnh dự án.

2. Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cơ quanquản lý nhà nước về xây dựng không thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở. Cho nên,theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 2, Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày26/3/2009 của Bộ Xây dựng, các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngànhkhi tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở không thu phí hoặc lệ phí. Phí tham gia ýkiến về thiết kế cơ sở được lấy từ trong phí thẩm định dự án. Hiện nay, Bộ Xâydựng đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, trong đó có nội dung liên quan đến phí tham gia ý kiến vềthiết kế cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánhnhững vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh