BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 121/LĐTBXH-LĐTL
V/v xử lý một số vướng mắc tài chính tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 8949/VPCP-ĐMDN ngày 31/12/2008 của Vănphòng Chính phủ về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộicó ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhànước thành công ty cổ phần, không có quy định nào được để lại Quỹ dự phòng trợcấp mất việc làm.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp đang gặp khókhăn nhất là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước khi giảiquyết chế độ cho người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là đối với người laođộng từ công ty nhà nước chuyển sang, những người này đa số có thời gian làmviệc cho khu vực nhà nước nhiều.

Do vậy, để giải quyết một phần khó khăn cho Tổng công ty cổphần May Việt Tiến, đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ, chophép công ty giữ lại để trợ cấp cho người lao động khi mất việc tại công ty cổphần.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiđề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, LĐTL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc