BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 121/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: Đài Loan tạm dừng tiếp nhận lao động GVGD và CSNB tại gia đình của Việt Nam.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Ngày 19/01/2005, Ủy ban lao độngĐài Loan có văn bản thông báo: kể từ ngày 20/01/2005, Đài Loan sẽ tạm dừng tiếpnhận lao động Việt Nam làm công việc thuộc ngành nghề giúp việc và chăm sócngười bệnh tại gia đình. Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo và hướng dẫncụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 20/01/2005 những giấyphép xin tuyển mộ lao động nước ngoài làm công việc giúp việc gia đình và chămsóc người bệnh tại gia đình do Ủy ban Lao động Đài Loan cấp cho chủ sử dụng ĐàiLoan sẽ không được dùng để tuyển mộ lao động Việt Nam (trên giấy phép sẽ có ghichú rõ về điều này).

2. Những đối tượng không thuộc phạmvi áp dụng của quy định này bao gồm:

- Lao động làm việc trong lĩnh vựccông xưởng, chăm sóc người bệnh tại các trại dưỡng lão, trung tâm điều dưỡng,trung tâm chăm sóc trẻ tàn tật, các bệnh viện…

- Lao động đang làm công việc thuộcphạm vi tạm dừng trên, hết 2 năm hợp đồng, nếu được chủ đồng ý vẫn có thể giahạn năm thứ 3.

- Lao động hết hạn hợp đồng, đượcchủ sử dụng đồng ý tiếp nhận làm công việc cũ và tuyển mộ theo hình thức hợpđồng ký trực tiếp giữa chủ sử dụng với người lao động.

3. Trước tình hình trên, Cục Quảnlý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp:

- Nghiêm túc thực hiện hướng dẫntại công văn số 155/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 18/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hộivề một số giải pháp đối với thị trường lao động Đài Loan. Bêncạnh đó, tăng cường làm việc với các địa phương, đối tác nước ngoài và cácdoanh nghiệp bạn để cùng phối hợp đưa nhanh số lao động trốn hiện còn đang ởĐài Loan về nước.

- Gửi danh sách cán bộ (họ tên,ngày sinh, số hộ chiếu, chức vụ) sẽ cử sang Đài Loan trong quý I năm 2005 vềCục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 30/01/2005 để thànhlập các Tổ công tác tiếp theo sang Đài Loan vận động, tìm kiếm và đưa lao độngtrốn về nước.

- Tập trung khai thác các đơn hànglao động làm việc trong lĩnh vực công xưởng, bệnh viện, đồng thời quản lý tốtsố lao động hiện có đang làm việc trong những lĩnh vực này.

- Phối hợp với các đối tác Đài Loancó biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với số lao động hiện đang làm công việctrong các lĩnh vực thuộc phạm vi tạm dừng, tránh để thông tin nêu trên gây ảnh hưởngxấu đến người lao động, dẫn đến tình trạng số lao động bỏ trốn mới gia tăng.

- Thông báo tình hình hiện nay chosố lao động đang được đào tạo tại doanh nghiệp, chuẩn bị tốt về tâm lý, kịpthời giải quyết những vấn đề phát sinh trên cơ sở các quy định hiện hành vànguyện vọng chính đáng của người lao động; duy trì tốt mối quan hệ với các đốitác để kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan, nhằm chủ động về nguồn laođộng khi điều kiện cho phép.

Cục Quản lý lao động ngoài nướcthông báo và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của BộLao động – Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước. Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Ban QLLĐ tại Đài Loan;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, QLLĐ.

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hòa