BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 121/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý thuế GTGT đối với hàng NK buộc phải tiêu hủy

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phảnảnh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương v/v thu thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với hàng nhập khẩu buộc phải tiêu hủy và đã tiêu hủy. Để thực hiệnthống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2, Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế GTGT số 57/2005/QH11 ; Điểm 14, mục I, phần EThông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, thì:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩucòn mằm trong sự giám sát, quản lý của cơ quan hải quan, đã mở tờ khai hải quannhưng khi cơ quan hải quan kiểm tra cho thông quan phát hiện hàng hóa có viphạm buộc phải tiêu hủy và đã tiêu hủy không phải nộp thuế khâu xuất khẩu, nhậpkhẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn