BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/TTra
V/v Báo cáo việc niêm yết, cung cấp thông tin giá, cước khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2012

Kính gửi: Đài phát thanh, truyền hình Trungương và địa phương

Ngày 30/12/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đãban hành Chỉ thị số 04/CT-BTTTT về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừađảo trong dịp tết, lễ hội 2012, theo đó yêu cầu các đài phát thanh, truyền hìnhTrung ương và địa phương khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn, dịch vụnhắn tin trúng thưởng hoặc các chương trình bình chọn, quyên góp, ủng hộ phảiniêm yết, cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin về giá, cước. Tuy nhiên, qua theodõi cho thấy, một số đài truyền hình vẫn không thực hiện nghiêm túc việc đưathông tin về giá, cước như kênh VCTV4 quảng cáo nhắn tin đến đầu số 6764, kênh VCTV6quảng cáo nhắn tin đến đầu số 8733, 8798, kênh HN1 quảng cáo nhắn tin đến đầusố 6754. Một số kênh có thông tin về giá, cước nhưng chữ quá nhỏ, bị trôi chạyhoặc màu chữ trùng với màu nền gây khó khăn cho người xem. Nhằm đánh giá kếtquả việc thực hiện mục 5 và mục 8 của Chỉ thị số 04/CT-BTTTT Thanh tra BộThông tin và Truyền thông yêu cầu Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội rà soát, chỉ đạo các kênh VCTV4, VCTV6, HN1 chấmdứt tình trạng nêu trên. Các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địaphương báo cáo theo các nội dung sau:

1. Việc tuân thủ thực hiện niêm yết, cung cấp thông tin về giá,cước khi phối hợp với các doanh nghiệp để quảng cáo dịch vụ nhắn tin đến cácđầu số (dịch vụ nội dung qua tin nhắn, dịch vụ nhắn tin trúng thưởng hoặc cácchương trình bình chọn, quyên góp, ủng hộ).

2. Các chương trình nhắn tin trúng thưởng hiện đang hợp tácvới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, bao gồm các thôngtin (Tên doanh nghiệp đang hợp tác, đầu số nhắn tin, tên chương trình, cơ cấugiải thưởng, kịch bản và cơ chế điều kiện trúng thưởng).

3. Việc cung cấp các thông tin về điều kiện cấu hình, chủngloại máy điện thoại cần thiết mới có thể sử dụng được dịch vụ khi quảng cáodịch vụ nội dung qua tin nhắn.

4. Công tác tuyên truyền để người dân cảnh giác, không nhắntin phản hồi hoặc làm theo hướng dẫn đối với các tin nhắn rác không rõ nguồngốc, có nội dung quảng cáo cho cờ bạc lô đề, mời chào, lừa đảo hoặc mạo danhcác doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đài phátthanh, truyền hình Trung ương và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túcChỉ thị số 04/CT-BTTTT báo cáo việc thực hiện theo các nội dung nêu trên vềThanh tra Bộ trước ngày 22/3/2012.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (để báo cáo);
- Trung tâm VNCERT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện
tử (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, TTra.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Hùng