BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu ô tô

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Công trình và Thương mại GTVT
(số 350 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20/CV ngày14/1/2014 của Công ty Cổ phần Công trình và Thương mại GTVT về việc nêu tạitrích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng: Căn cứLuật Hải quan ngày 29/6/2001, Luật Hải quan sửa đổi bổ sung ngày 14/6/2005,Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutrong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan được áp dụng các chính sách quảnlý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

2. Về chính sách thuế: Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 07/TCHQ-TXNK ngày 2/1/2014 trả lời Công ty về vấn đềnày.

Đề nghị Công ty Cổ phần Công trìnhvà Thương mại GTVT nghiên cứu các văn bản hướng dẫn trên để thực hiện theo đúngquy định. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Công trình và Thương mạiGTVT biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh