BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1210/TCHQ-KTTT
V/v miễn phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH J & D VINAKO
 (KCN Trảng Bàng, Tây Ninh)

Trả lời công văn số 19/CV-CTy /2008 ngày 15/1/2009 của Côngty TNHH J & D VINAKO về việc phạt chậm nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Để tạo điều kiện cho Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinhdoanh, giải quyết việc làm cho người lao động do Công ty có khó khăn về tàichính không thể trả ngay một lần số tiền thuế truy thu. Căn cứ điểm b khoản 2Điều 63 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định chitiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hảiquan, ngày 18/9/2006 Tổng cục Hải quan có công văn số 4317/TCHQ-KTTT đồng ý đểCông ty làm cam kết trả nợ dần theo từng tháng với Cục Hải quan Tây Ninh. Đâylà một trong những biện pháp mà cơ quan Hải quan được phép áp dụng để đảm bảoviệc thu đủ thuế và biện pháp này khác với những trường hợp được giãn nợ theoquy định tại Quyết định 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ,Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính (trường hợp được giãnnợ thì không bị tính phạt chậm nộp). Do đó, Công ty phải bị tính phạt chậm nộpkể từ ngày quá thời hạn nộp thuế và việc Cục Hải quan Tây Ninh thông báo sốtiền phạt chậm nộp là đúng quy định.

Tại điểm 4.4 công văn 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của BộTài chính về việc thực hiện Luật quản lý thuế quy định: "Trường hợp ngườinộp thuế có khó khăn về tài chính chưa thể nộp ngay khoản nợ thuế thì trên cơsở đề nghị bằng văn bản của người nộp thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố raquyết định cho phép người nộp thuế được đăng ký nộp thuế theo kế hoạch, nhưngthời hạn nộp thuế là không quá hai năm (kể từ khi đăng ký nộp theo kế hoạch);Số thuế nộp đúng theo kế hoạch không tính phạt chậm nộp". Tuy nhiên, côngvăn 17685/BTC-TCHQ ban hành ngày 28/12/2007 (sau thời điểm ban hành công văn4317/TCHQ-KTTT ngày 18/9/2006 của Tổng cục Hải quan) và không có điều khoản hồitố đối với trường hợp đã xử lý trước khi văn bản này ban hành.

Đối chiếu với điểm 1 mục II Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọngthuế, thì trường hợp của Công ty không thuộc diện được miễn phạt chậm nộp. Vìvậy, đề nghị Công ty TNHH J & D Vinako nộp số tiền phạt chậm nộp vào Ngân sáchNhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng