BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1210/TCT-CS
V/v Lệ phí trước bạ nhà

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: ChiThuế tỉnh Kiên Giang.

Trảlời Công văn số 160/CT-THDT ngày 09/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việcthu lệ phí trước bạ nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 3, mục I Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướngdẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ đã quy định khôngthu lệ phí trước bạ đối với: “Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thôngqua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Nhà ở”.

Việcthẩm tra và xác nhận nhà ở thuộc (hay không thuộc) đối tượng theo quy định trênthuộc trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 46, 47 và48 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP nêu trên.

Việchộ gia đình, cá nhân đăng ký quyền sở hữu nhà ở, sau đó chuyển sang kinh doanhhoặc vừa làm nhà ở, vừa kinh doanh, Tổng cục Thuế ghi nhận vấn đề này để tổnghợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền biện pháp giải quyết. Đề nghị Cục Thuếcăn cứ quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP quy định của pháp luật về lệphí trước bạ và các quy định của pháp luật khác có liên quan để phối hợp vớicác cơ quan chức năng tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xửlý nhằm chống hành vi khai man, trốn nộp lệ phí trước bạ.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương