TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1210/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty ALCATEL CIT

Trả lời công văn không số đề ngày 7/2/2006 của Công ty Alcatel CIT về việc áp dụng thuế Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và các tài liệu Công ty gửi kèm theo công văn ngày 7/2/2006 thì Công ty Alcatel CIT (Pháp) kết hợp với Công ty Alcatel Network Systems Việt Nam (ANSV) với tư cách là nhà thầu để thực hiện các Hợp đồng nhà thầu bao gồm cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ cho các dự án viễn thông tại Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Thông tư này. Đối với các Hợp đồng nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị có kèm theo các dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, đào tạo, vận hành thử nếu trong hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị và các dịch vụ thì việc áp dụng tỷ lệ thuế GTGT, tỷ lệ thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Công ty Alcatel CIT thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Cụ thể:

- Hoạt động cung cấp thiết bị: áp dụng đối với ngành thương mại có tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 10% và tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 1%.

- Quyền sử dụng phần mềm: áp dụng đối với thu nhập bản quyền có tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 10%.

- Dịch vụ thiết kế thiết bị ở Pháp: áp dụng đối với ngành dịch vụ có tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50% và tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 5%.

Trường hợp không tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị và các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN chung là 2% và tỷ lệ thuế GTGT đối với ngành nghề kinh doanh có mức thuế suất cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Alcatel CIT biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến