ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1210/UBND-VX
Về kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố.

Xét đề nghị của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố Hồ ChíMinh tại Công văn số 51/CV-TBPN ngày 16 tháng 02 năm 2009 về nguồn kinh phí hoạtđộng của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp; ý kiến của Sở Tài chính tạiCông văn số 1727/STC-HCSN ngày 03 tháng 3 năm 2009;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1. Về nguồn kinh phí:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu được giao quyền tự chủtài chính và các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinhphí quản lý hành chính, trong phạm vi nguồn kinh phí được giao khoán có tráchnhiệm bố trí kinh phí hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại đơn vị.

- Đối với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố: được bố trítrong dự toán kinh phí ngoài khoán hàng năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

- Đối với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận - huyện, phường -xã: được bố trí kinh phí ngoài khoán, cân đối trong dự toán ngân sách quận huyệnhàng năm.

2. Về mức chi bồi dưỡng kiêm nhiệm cho thành viên Ban Vì sựtiến bộ phụ nữ:

- Đối với cơ quan, đơn vị đã được giao tự chủ tài chính:giao Thủ trưởng đơn vị quyết định thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

- Đối với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận - huyện, phường -xã: chấp thuận mức chi bồi dưỡng kiêm nhiệm: 100.000 đồng/người/tháng.

- Đối với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố: thực hiện theohướng dẫn tại Công văn số 9294/STC-HCSN ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Sở Tàichính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, VX;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Các Sở ngành thành phố;
- UBND các quận huyện;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX;
- Lưu:VT, (VX-LC) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà