BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12106/BCT-XNK
V/v nhập khẩu lá thuốc lá từ Campuchia

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hồng Thái
Đ/c: D11/89A Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 25/2010/HT ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Doanh nghiệp tư nhân Thương mạiHồng Thái về vướng mắc liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu lá thuốc lá từVương quốc Campuchia, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩutheo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia được hưởngthuế nhập khẩu ưu đãi 0%, trong đó có mặt hàng lá thuốc lá được thực hiện theocác văn bản hướng dẫn của Bộ Công thương và Bộ Tài chính.

Hiện nay, cácvăn bản hướng dẫn của 2 Bộ (Quyết định số 11/2007/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm2007 của Bộ Công thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và2009 đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia và Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC ngày30 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóacó xuất xứ từ Campuchia) chỉ quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối vớithuốc lá lá có xuất xứ từ Campuchia được hưởng ưu đãi thuế 0% cho năm 2008 vànăm 2009.

Ngày 29 tháng 10năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mạiCampuchia đã ký Bản thỏa thuận ưu đãi hàng hóa cho năm 2010 và năm 2011, trongđó có quy định việc ưu đãi thuế nhập khẩu hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá từCampuchia. Bộ Công thương và Bộ Tài chính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thựchiện Bản thỏa thuận cho năm 2010 và 2011 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt. Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn, việc nhập khẩu hạn ngạch thuếquan lá thuốc lá có xuất xứ từ Campuchia được thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Công thươngthông báo để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Vụ KV1;
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên