BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/BNN-TCTL
V/v đề nghị ký Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhằm thực hiện cóhiệu quả chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môitrường nông thôn, ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có Quyếtđịnh số 131/2009/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vàquản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Bộ Nông nghiệpvà PTNT đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điềucủa Quyết định, với sự giúp đỡ tích cực của các địa phương và các cơ quan cóliên quan đến nay bản dự thảo Thông tư đã hoàn thành.

Để có Thông tưhướng dẫn có tính khả thi cao, Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị quý Bộxem xét cùng ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (có dự thảo thông tư gửikèm theo).

Rất mong nhậnđược hợp tác của quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học