Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 1211/CP-ĐMDN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2003
VỀ VIỆC ƯU ĐàI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH TẾ ĐẢNG
THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Tàichính tại Công văn số 5832/TC-TCDN ngày 4 tháng 6 năm 2003 về ưu đãi đối vớidoanh nghiệp kinh tế Đảng thực hiện cổ phần hoá, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

Các doanh nghiệp kinh tế Đảng đang hoạt động theo Luật Doanhnghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá được áp dụng chính sách ưu đãi (kể cả ưuđãi về thuế) như đối với doanh nghiệp nhà nước quy định trong Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ.