CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1211/CP-ĐMDN
V/v ưu đãi đối với doanh nghiệp kinh tế Đảng thực hiện cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5832/TC /TCDN ngày 4 tháng 6 năm 2003 về ưu đãi đối với doanh nghiệp kinh tế Đảng thực hiện cổ phần hoá, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các doanh nghiệp kinh tế Đảng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá được áp dụng chính sách ưu đãi (kể cả ưu đãi về thuế) như đối với các doanh nghiệp nhà nước quy định trong Nghị định số 64/202/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng