TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1211/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà trọ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Ông Trần Văn Hà
Số 188/17, Ấp phước Yên A, Xã Phước Qưới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Trả lời đơn thư đề ngày 13/01/2006 của Ông về việc đề nghị được miễn thuế đối với hoạt động cho thuê nhà trọ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

- Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

- Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.

Hoạt động cho thuê nhà trọ của Ông thuộc đối tượng phải nộp các loại thuế là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế môn bài. Trường hợp mức thu nhập có được từ hoạt động cho thuê nhà trọ được xác định là thu nhập thấp thì hộ kinh doanh sẽ là đối tượng không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông được biết và đề nghị Ông liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Long;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến