VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/VPCP-NN V/v chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ HTX trong năm 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Về kiến nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hp tác xã trong năm 2021 (Công văn số 8776/BCĐ-VPĐM ngày 30 tháng 12 năm 2020), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hp tác xã Việt Nam về công tác chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hp tác xã năm 2021 trước khi tổng hp, trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;- Các Bộ: TC, NN&PTNT;- Liên minh HTX VN;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;- Lưu: VT, NN (3). H

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục