BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12114/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu tấm sợi thủy tinh

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Cung ứngthiết bị Điện lực Việt Nam

Trả lời công vănsố 282/CV ngày 26/6/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cung ứng thiết bị Điện lựcViệt Nam đề nghị cho áp dụng thuế mặt hàng nguyên liệu sợi thủy tinh dạng tấmnhư bộ phận công tơ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ thông báokết quả phân loại số 3107/TB-TCHQ ngày 26/3/2014 của Tổng cục Hải quan thì mặthàng Công ty nhập khẩu là sản phẩm không dệt từ sợi thủy tinh cắt ngắn, đã đượcthấm tẩm nhựa polyeste, chất độn canxicacbonat được sử dụng trong kỹ thuật điệnđược phân loại vào nhóm 70.19 “Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sảnphẩm của nó (ví dụ sợi, vải dệt)”, mã hàng 7019.39.90 “loại khác”.

Theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu,biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mã hàng7019.39.90 “loại khác” có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%.

Theo quy định tạiThông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012-2014 thì thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Trung Quốc của mặt hàng sản phẩm khôngdệt từ sợi thủy tinh cắt ngắn thuộc mã hàng 7019.39.90 là 5%. Theo đó, trườnghợp Công ty đáp ứng điều kiện của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN -Trung Quốc(có C/O form E)theo quy định tại Thông tư số 162/2011/TT-BTCnêu trên thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 5%đối với mặt hàng tấm sợi thủy tinh cắt ngắn, đã được thấm tẩm nhựa polyeste,chất độn canxicacbonat (theo cam kết sẽ giảm xuống 0% vào năm 2015). Ngoài ra,trường hợp Công ty nhập khẩu từ các Asean (như Thái Lan) và đáp ứng điều kiện(cóC/O form D)theo quy định tại Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean giai đoạn2012-2014 thì mặt hàng trên được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãiđặc biệt là 0%.

Bộ Tài chính có ýkiến để Công ty CP Đầu tư và Cung ứng thiết bị Điện lực Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy