TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 1212/GSQL-TH
V/v: Vướng mắc C/O mẫu E và D
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.
Trả lời công văn số 2452/HQHN-GSQL ngày 15/8/2014 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến việc xác minh một số C/O mẫu E và D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với C/O mẫu D có số tham chiếu ID2010-0091488 do Thái Lan phát hành:
Đề nghị đơn vịthực hiện tương tự như đối với C/O mẫu D do Indonesia phát hành đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 5129/TCHQ-GSQL ngày 01/9/2010.
2. Về kết quả xác minh đối với C/O mẫu E và mẫu D:
Tổng cục Hải quan đã gửi công hàm và email đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh tính xác thực các C/O mẫu E và mẫu D nêu tại công văn dẫn trên. Nhưng đến nay, Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và đang tiến hành gửi công hàm đề nghị xác minh qua các hình thức khác. Ngay khi nhận được kết quả xác minh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan sẽ có công văn thông báo và hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn