BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1212/TCHQ-KTTT
V/v danh mục mã số Chương

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Ôtô Toyota Việt Nam
(Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số TMV-A 022/2009 ngày24/02/2009 của Công ty Ôtô Toyota Việt Nam về vướng mắc khi nộp thuế theo Quyếtđịnh số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày02/6/2008 và Công văn số 1053/BTC-NSNN ngày 09/09/2008 thì“Các đơn vị kinhtế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài” do Trung ương cấp giấy chứng nhậnđầu tư, hạch toán Chương 152, “Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tưnước ngoài” do địa phương cấp giấy chứng nhận đầu tư hạch toán Chương 552.

Công ty Ôtô Toyota Việt Nam là đơn vị kinh tế liên doanh cóvốn đầu tư nước ngoài do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đầu tư thì hạchtoán Chương 552.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Ôtô Toyota Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng