BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/TCT-CS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 163/CT-THNVDTng ày 21/02/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c.3, điểm 1.2, mục III,phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuếGTGT thì được khấu trừ toàn bộ.”

Tại điểm 1.3 mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định: “1.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu...

b) Có chúng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá,dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Trường hợp doanh nghiệp có mua hàng hoá, dịch vụ để hình thành TSCĐ đáp ứng các quy định về khấu trừ thuế GTGT tại tiết c.3, điểm 1.2 và điểm 1.3 mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. TSCĐ hình thành khôngcó giấy phép xây dựng thì Cục Thuế xem xét hồ sơ cụ thể và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) (2b),Vụ PC (BTC);
- Lưu VT, TTHT ,CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam