TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1212/TCT-DNK
V/v: Xác định doanh thu tính thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 388 CV/CT-TTr1 ngày 12/01/2006 của Cục thuế TP Hà Nội về việc hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH Nam Hòa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nam Hòa ký hợp đồng sản xuất, gia công giầy với một số Công ty tại Hàn Quốc để xuất sang Châu Âu, giá trị (doanh thu) trên Hợp đồng kinh tế phù hợp với giá trị trên hóa đơn GTGT, hóa đơn thương mại (Invoice) và chứng từ thực tế thanh toán với nước ngoài thì doanh thu để tính thuế GTGT là tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu Công ty Nam Hòa thực nhận.

Trường hợp giá trị hàng hóa xuất khẩu do cơ quan Hải quan xác nhận trên tờ khai hải quan có sự chênh lệch so với giá trị ghi trên hóa đơn, chứng từ chuyển tiền (số lượng không chênh lệch) thì Công ty phải giải trình nguyên nhân chênh lệch và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến