BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1212 TCT/NV2
V/v phương pháp tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Thương nghiệp Bạc Liêu

Trả lời công văn số 10/TNBL ngày 28/1/2003 của Công ty Thương nghiệp Bạc Liêu về việc xin xem xét phương pháp tính thuế GTGT đối với mặt hàng xăng dầu thuốc lá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì chỉ các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ được tính thuế trực tiếp đối với kinh doanh mua bán các mặt hàng này. Mặt hàng xăng dầu và thuốc lá không thuộc quy định trên, do vậy Công ty Thương nghiệp Bạc Liêu không được áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc