VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/VPCP-KTN V/v thẩm quyền ký kết Hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công vănsố 10500/UBND-QHXDGT ngày 28 tháng 12 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 457/BKHĐT-PC ngày 21 tháng 01 năm 2013), Bộ Tài chính (công vănsố 1197/BTC-ĐT ngày 23 tháng 01 năm 2013) về việc thẩm quyền ký kết Hợp đồng BTdự án đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân ChuVăn An, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các công văn nêu trên; chỉ đạo, tổ chức kýkết Hợp đồng BT Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Bộ Tài chính;- VPCP: BTCN, các PCN,Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, TKBT;- Lưu: VT, KTN (3). Hong (21b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ