BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12128/BTC-TCDT
V/v Hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiệnQuyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 củaThủ tướng Chính phủ và chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ý kiến chỉ đạocủa Thtướng Chính phủ tại văn bản số 6608/VPCP-KGVXngày 28/8/2014 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dungthực hiệnQuyết định số 36/2013/QĐ-TTg như sau:

1. Về xác định đối tượng học sinh được hỗ trợ gạo

Thực hiện theo đúng quy địnhtại Điều 1 Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ,trong đó vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khókhăn theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về xác định nhu cầu hỗ tr gạo cho học sinh

- Hàng năm, sau khi khai giảng năm học mới, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo các Sở, ban ngành của địa phương rà soát, xác định số học sinh thuộc đối tượnghỗ trợ gạo theo Quyết định số36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định phê chun số học sinh được hỗ trợ gạo của địaphương trong năm học.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh bao gồm các nội dung: số lượng học sinh thuộcđối tượng hỗ trợ gạo; số gạo hỗ trợ cho cả năm học, trong đó phân chia số gạo hỗ tr học k I (tính cho 05tháng học), số gạo cn hỗ trợ học kỳ II (tính cho 04 tháng học); phương thức, sốlần giao nhận gạo/học kỳ, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/9 hàng năm để Bộ Tàichính ra quyết định xuất gạo và tổ chứcthực hiện việc xuất cấp gạo cho địa phương.

- Đối với các tỉnh, thành phố thời gian khai giảng năm học sớm (tháng 8 hàng năm), để đảm bảo cho học sinhcó gạo ăn từ đầu năm học, đề nghị y ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ động có vănbản báo cáo dự kiến số học sinh được hỗ trợ gạo, nhu cầu cấp gạo tạm ứng 02tháng đu năm học gửi Bộ Tài chính để Bộ Tàichính thực hiện cấp tạm ứng tối đa là 02 tháng theo số học sinh dựtính của địa phương. Sau khi địa phươngxác định chính xác số học sinh và số gạo cần hỗ trợ của năm học, Bộ Tài chính sẽđiều chỉnh việc cấp phát trong năm học đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức.

3. Về qui trình, xuất cấp, giao nhận,phân phối, sử dụng gạo hỗ tr học sinh và kinh phí đảm bảo cho việc xuất cấp gạo hỗ tr học sinh

- Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực vậnchuyển và giao gạo hỗ trợ họcsinh cho các tỉnh theo các quy địnhtạiThông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quytrình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứutrợ, viện trợ và quảnlýkinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ.

- Việc vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện quận, huyện, thị,thành phố của tỉnh để cấp phát cho các trường, học sinh được hỗ trợ do đơn vị tiếp nhận gạo củađịa phương thực hiện. Kinh phí vận chuyn, giao nhận từ trung tâm quận, huyện, thị, thành ph của tỉnh đến các đối tượng được hỗ trợ gạo do Ngân sách địa phương chi trả.

- Về thời gian giao nhận gạo: Thời gian giao nhận gạo hỗ tr học sinh thực hiện theo tiến độ do y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất vớicác đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ xuất gạo nhưng tối đa 02 lần/họckỳ (04 lần/năm học).

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Rà soát, phê duyệt đối tượng học sinh được hỗ trợ gạo trên địabàn theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành của địa phương và y ban nhân dân các huyện chủ động phối hợp với các Cục Dự trữNhà nước khu vực được giao nhiệm vụ đ tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng, đúng định mức.

- Thực hiện các trách nhiệm được qui định tại Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của BộTài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụnghàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo chocông tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ.

Đ nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (đ báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ HCSN; Vụ NSNN;
- Lưu: VT, TCDT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí