VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12137/BCT-XNK
V/v nhập khẩu dầu bôi trơn để vận hành máy móc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình
(Khu Công nghiệp Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình)

Trả lời công văn số 56/NH-NB /2013 ngày 12 tháng 12năm 2013 và số 57/NH-NB /2013 ngày 19 tháng 12 năm 2013 và số 58/NH-NB /2013 ngày26 tháng 12 năm 2013 của Công ty TNHH May Nieng Hsing Ninh Bình về việc xinnhập khẩu dầu bôi trơn RS-32 và RS-46 (số lượng 924 lít) để vận hành máy móc,thiết bị sản xuất tại nhà xưởng;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 092 043 000 011 củaCông ty do Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình cấp phép;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTMngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫnhoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụsản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHH May Nien HsingNinh Bình nhập khẩu dầu bôi trơn RS-32 và RS-46 (Mã HS 2710.19.43) để vận hànhmáy nén khí trong nhà xưởng của Công ty.

2. Đề nghị Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bìnhlàm thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn nêu trên trực tiếp tại cơ quan Hải quan vàchỉ sử dụng dầu nhập khẩu này để vận hành máy nén khí tại nhà xưởng của Côngty, không nhượng bán, kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Bộ Công thương thông báo để Công ty được biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh