BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1214/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Điện tử Thủ Đức

Trả lời công văn số 21/CV-GĐ ngày 11/4/2003 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động người lao động được trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng các quy định của pháp luật lao động.

Do đó, người lao động đang làm việc tại Công ty liên doanh yêu cầu Công ty Điện tử Thủ Đức thanh toán trợ cấp thôi việc là chưa có cơ sở pháp lý.

2. Trường hợp của Bà Trần Thị Chất, nếu chấm dứt hợp đồng lao động đúng các qui định của pháp luật lao động, thì Công ty Điện tử Thủ Đức có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho Bà Chất đối với thời gian làm việc tại Công ty.

Việc Bà Chất nhận trợ cấp thôi việc không phải do quỹ bảo hiểm xã hội trả như quy định tại Điều 47 của Bộ Luật Lao động, nên không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của Bà Chất./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng