BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/TCHQ-CCHĐH
V/v chuyển luồng tờ khai hàng nhập khẩu tái xuất vào Khu chế xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Phát triển Hải Âu;
- Công ty TNHH Sao Kim.
(32 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 010213-HA ngày01/02/2013 của Công ty TNHH MTV Phát triển Hải Âu và công văn số 010213-SK ngày01/02/2013 của Công ty TNHH Sao Kim về việc chuyển luồng tờ khai hàng nhập khẩutái xuất vào khu chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 48Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012:"Hàng tái xuất phải kiểm trathực tế hàng hóa, công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đốichiếu thực tế hàng tái xuất với mẫu hàng hóa khi tái nhập …"

Cơ quan Hải quan thực hiện theođúng quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC nêu trên. Nếu gặp vướng mắc trongquá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử, đề nghị Công ty liên hệ với Chicục Hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử để được hướng dẫn giảiquyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để quýCông ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLRR (để phối hợp);
- Lưu: VT, CCHĐH(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh