BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1214/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục biếu tặng máy móc, thiết bị thanh lý

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0030/HQĐN ngày18/01/2005 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề xuất quy trình xử lý máy móc,thiết bị thanh lý biếu tặng từ thiện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục thanh lý và cáchình thức thanh lý (trong đó có hình thức cho, biếu, tặng) máy móc, thiết bị,phương tiện vận chuyển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đượchướng dẫn tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/1/2005 của Bộ Thương mại. Cơquan Hải quan căn cứ vào văn bản cho phép thanh lý của cơ quan được Bộ Thươngmại ủy quyền để làm thủ tục theo quy định.

- Về thủ tục và hồ sơ xin miễnthuế đối với máy móc, thiết bị thanh lý biếu, tặng, từ thiện đã được quy địnhtại điểm 4 Mục II Phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Đồng Nai rõ và căn cứ các quy định trên để làm thủ tục./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Vụ KTTT;
- Lưu: VT (GSQL 02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An