BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1214/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện công tác giá

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Qua công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, kiểm tra số liệu trênhệ thống GTT22 và hệ thống SLXNK của Cục Hải quan Lào Cai, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Công tác báo cáo:

- Đối với báo cáo tình hình xác định trị giá tính thuế ôtô,xe máy theo mẫu tại thông báo 174: Theo hướng dẫn tại công văn 4080/TCHQ-KTTTngày 25/8/2008 thì đối với mẫu báo cáo này, thực hiện báo cáo 2 ngày/lần, ghiđầy đủ ngày, tháng, năm; đánh số ký hiệu văn bản liên tiếp, ký, đóng dấu, in ravà lưu tại Cục, đồng thời gửi về Tổng cục Hải quan bằng thư điện tử. Cuốitháng, tổng hợp số liệu của cả tháng báo cáo về Tổng cục Hải quan bằng văn bản.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Cục Hải quan Lào Cai có gửibáo cáo bằng đường thư điện tử nhưng không đều, cuối tháng chưa tổng hợp sốliệu của cả tháng để báo cáo bằng văn bản về Tổng cục. Như vậy, Cục Hải quanLào Cai thực hiện chưa đúng hướng dẫn nêu trên.

- Đối với các mẫu báo cáo khác hướng dẫn tại 4080/TCHQ-KTTTngày 25/8/2008 và công văn số 6013/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2008: Cục Hải quan LàoCai chưa thực hiện báo cáo.

Yêu cầu Cục Hải quan Lào Cai chấn chỉnh ngay công tác báocáo để thực hiện báo cáo đúng, đủ theo yêu cầu tại công văn số 4080/TCHQ-KTTTngày 25/8/2008 và công văn số 6013/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2008 của Tổng cục Hảiquan.

2. Về công tác truyền nhận dữ liệu: Kiểm tra loại hình NKDtrên hệ thống GTT22 từ 01/1/2009 đến ngày 20/2/2009, Cục Hải quan Lào Cai có858 dòng hàng, trong khi cùng loại hình NKD với khoảng thời gian nêu trên thìtại hệ thống số liệu XNK có 961 dòng hàng phát sinh (kèm màn hình chụp).

Yêu cầu Cục Hải quan Lào Cai:

- Kiểm tra, làm rõ lý do, nguyên nhân trách nhiệm của côngchức không cập nhật đầy đủ số liệu hoặc không truyền đầy đủ số liệu về Tổng cục.

- Cập nhật và truyền ngay các dữ liệu còn thiếu về Tổng cục.Trường hợp có vướng mắc (do chương trình bị lỗi…) nhưng đơn vị không khắc phục đượcthì phải báo cáo ngay bằng văn bản về Tổng cục qua Cục Công nghệ Thông tin vàthống kê hải quan và Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu để xử lý.

- Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai chịu trách nhiệm trướcLãnh đạo Tổng cục nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng không có dữ liệu hoặc thiếudữ liệu.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Tổng cụctrước ngày 12/3/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Caithực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu VT, KTTT (3 bản).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng