VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1214/VPCP-QHQT
V/v UBND tỉnh Kiên Giang tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2155/BTC-QLN ngày11 tháng 02 năm 2010) về việc tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sửdụng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận lô hàngtrang thiết bị y tế đã qua sử dụng trị giá 209.584 Euro do tổ chức Bệnh viện HospitalWithout Frontier của Vương quốc Bỉ viện trợ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh KiênGiang.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo đơn vị tiếp nhậnviện trợ kiểm tra, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc