BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1215/BXD-VLXD
V/v: thăm dò, khai thác mỏ đolomit Khau Kha, thôn Bắc Sum, xã Minh Tâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3900/VPCP-KTN ngày31/5/2012 của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về đề nghị của ủy ban nhân dântỉnh Hà Giang tại công văn số 1318/UBND-CNGTXD ngày 25/5/2012 về việc thăm dò,khai thác mỏ đolomit Khau Kha, thôn Bắc Sum, xã Minh Tâm, huyện Vị Xuyên, tỉnhHà Giang. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mỏ đolomit Khau Kha, thôn Bắc Sum, xã Minh Tâm, huyện VịXuyên, tỉnh Hà Giang thuộc quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho công nghiệpVật liệu xây dựng (Phụ lục IV) ban hành kèm theo Quyết định số 152/2008/QĐ-TTgngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạchthăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở ViệtNam đến năm 2020. Khu vực đề nghị thăm dò, khai thác đolomit Khau Kha, thôn BắcSum, xã Minh Tâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang không nằm trong khu vực cấm,tạm cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Hà Giang.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang, để đảm bảo nhu cầu vềnguồn nguyên liệu trợ dung cho nhà máy luyện Feromangan và Siliconmangan cócông suất 43.000 tấn/năm tại tỉnh Hà Giang đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổnđịnh lâu dài và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địaphương, Bộ Xây dựng thấy rằng việc điều chỉnh một phần diện tích (40ha) khu vựcquặng đolomit Khau Kha từ quy hoạch dự trữ cho công nghiệp vật liệu xây dựngsang quy hoạch thăm dò, khai thác là hợp lý. Việc cấp phép thăm dò, khai thácđối với khu vực quặng đolomit nêu trên thực hiện theo quy định của Luật Khoángsản hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thăm dò, khaithác mỏ đolomit Khau Kha, thôn Bắc Sum, xã Minh Tâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh HàGiang, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xétquyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Lưu VT, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam