BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1215/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v thực hiện pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 910/ LĐTBXH ngày 8/04/2003 của quý Sở hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Khi gặp khó khăn về sản xuất - kinh doanh người sử dụng lao động không thể bố trí việc làm cho người lao động như nội dung đã cam kết trong hợp đồng lao động, thì có thể áp dụng các biện pháp mà pháp luật lao động quy định, bao gồm:

a. Thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Bộ Luật Lao động;

b. Chuyển làm việc khác theo quy định tại Điều 34 của Bộ Luật Lao động;

c. Tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Bộ Luật lao động;

d. Trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Bộ Luật Lao động.

Đề nghị quý Sở nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật lao động để hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc khi thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng