BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1215/QLCL-VP
V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn (Vụ Tổ chức cán bộ)

Thực hiện văn bản số 5314/BNN-TCCBngày 03/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo côngtác đào tạo, bồi dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2014 và đề xuất kế hoạch năm 2015;

Trên cơ sở Quyết định số 1165/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/5/2012 của Bộ phê duyệt Dự án “Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệpvụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015” (gọi tắtlà Dự án 1165) và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 (Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/02/2014 của Bộ), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm2015 như sau:

1. Kết quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trong 6 tháng đầu năm và ước cảnăm 2014 thuộc Dự án 1165

1.1. Nhiệm vụ được phân công chủ trìthực hiện

a) Hoàn thành việc xây dựng cácchương trình đào tạo gồm:

- Chương trình đào tạo cập nhật vànâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

- Chương trình đào tạo cán bộ chuyêntrách quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

- Chương trình đào tạo cán bộ chuyêntrách kiểm nghiệm chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu, giáotrình/ bài giảng

Cục đang khẩn trương xây dựng vàhoàn thành đưa vào sử dụng bộ tài liệu, giáo trình đào tạo theo các chươngtrình đào tạo tại điểm a Mục 1 nêu trên. Hoạt động này sẽ hoàn thành trước ngày30/7/2014.

c) Kiểm tra, giám sát và đánh giákết quả đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện trong 6 tháng cuối năm khi diễn ra hoạtđộng tổ chức các lớp đào tạo.

1.2. Nhiệm vụ được phân công phốihợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, II

a) Cục đã thông báo kịp thời đến 2Nhà trường kế hoạch triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 để tiệnphối hợp công tác.

b) Phối hợp Nhà trường tổ chức cáclớp đào tạo dự kiến từ tháng 8/2014 đến hết tháng 12/2014

- Đào tạo cập nhật và nâng cao tiểugiảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (Đào tạo, bồi dưỡng kỹnăng, phương pháp giảng dạy và kiến thức quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủysản): 211 học viên/6 lớp

- Đào tạo cán bộ chuyên trách quảnlý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụquản lý chất lượng, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực ATTP nông lâm thủysản): 756 học viên/23 lớp

- Đào tạo cán bộ chuyên trách kiểmnghiệm chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP vànghiệp vụ kiểm nghiệm): 140 học viên/4 lớp

2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm2015

Căn cứ Quyết định số1165/QĐ-BNN-TCCB Cục đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 như sau:

- Đào tạo cán bộ chuyên trách quảnlý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản: 1.200 học viên.

- Tập huấn kiến thức ATTP cho chủdoanh nghiệp, cán bộ kiểm soát chất lượng, ATTP của các doanh nghiệp, cơ sởSXKD nông lâm thủy sản: 500 học viên.

Dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng:4.350.000.000đ;

3. Đề xuất, kiến nghị

Để bảo đảm mục tiêu Dự án 1165 đàotạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho cán bộchuyên trách giai đoạn 2011-2015: 6.300 lượt học viên, Cục đề nghị Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn xem xét điều chỉnh kéo dài thời gian Dự án đàotạo 1165 đến hết năm 2017. Lý do: Dự án đào tạo 1165 được phê duyệt năm 2012 vàviệc triển khai bắt đầu từ năm 2013.

Kết quả thực hiện Dự án 1165 năm2013 (Cục đã tổ chức 01 cuộc điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo; chủ trì xâydựng trình Bộ phê duyệt chương trình khung; tổ chức biên soạn bộ tài liệu, bàigiảng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP (6 chuyên đề) và đào tạođược 211 tiểu giảng viên) đã được Bộ, 2 Nhà trường, học viên và các đơn vịliên quan đánh giá cao.

Kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp