BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1215/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long AnGiang.

Trả lời văn bản số 137/CV – 2009 ngày 02/03/2009 của Công tyCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang đề nghị giải đáp về ưu đãi miễn, giảm thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp doanh nghiệp thu mua hàng thủysản để xuất khẩu và thuê đơn vị khác gia công hàng thuỷ sản để xuất khẩu, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế tỉnh An Giang đã có công văn số 337/CT-TTHT ngày17/02/2009 trả lời cụ thể về vấn đề này. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướngdẫn tại công văn này của Cục thuế tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long AnGiang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS-3b

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn