BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/BCT-XNK
V/v tạm nhập, tái xuất hợp kim fero

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Thương mại và Nhân lực Quốc tế Hoàng Anh KaLong
(Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Bỉnh Khiêm kéo dài, P. Hải Yên, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/BCT ngày 10tháng 02 năm 2014 của Công ty TNHH MTV Thương mại và Nhân lực Quốc tế Hoàng AnhKaLong về việc tạm nhập, tái xuất các mặt hàng hợp kim, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

Các mặt hàng hợp kim fero silic,fero manganese, fero crom, fero Chrome Công ty nêu tại công văn số 01/BCT nêutrên không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản; không thuộc diệnhàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩuvà hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ. Việc tạm nhập, tái xuấtcác mặt hàng này thực hiện tại cơ quan hải quan cửa khẩu, không phải có Giấyphép của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Công nghiệp nặng;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh