BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1216/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v giải quyết quyền lợi cho người lao động làm việc với thời hạn dưới 3 tháng

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Keyhinge Toys Việt Nam
Khu công nghiệp Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 26/CV-KH ngày 25/3/2003 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục 2 Phần III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198/CP của Chính Phủ về hợp đồng lao động, thì các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ... hàng tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với thời hạn dưới 3 tháng không phụ thuộc vào chế độ thời gian làm việc của doanh nghiệp và được tính vào tiền lương theo công thức: Lấy tỷ lệ % được hưởng nhân với tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động của người lao động. Trong trường hợp người lao động được trả tiền lương ngày, thì số tiền chế độ được hưởng theo tháng tính trên cơ sở 26 ngày./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng