BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------
V/v: Cho hình thức Tạm nhập tái xuất tài sản đi thuê, cho thuê được làm TTHQĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam
(Tầng 11, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Phúc đáp công văn số 158- 13/CV-PRDCV ngày 22/01/2014 của Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam về việc xin phép cho hình thức tạm nhập tái xuất tài sản đi thuê, cho thuê được làm thủ tục hải quan điện tử, Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/12/2012 chỉ quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại . Đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư này.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 196/2012/TT-BTC quy định cụ thể các loại hình được áp dụng thủ tục hải quan điện tử, trong đó không bao gồm thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.
Đề nghị Công ty nghiên cứu Điều 52 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định