VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1216/VPCP-KTTH
V/v xử lý thuế đối với 32 xe ô tô tạm nhập, tái xuất thuộc Dự án ADB1, WB1 cải tạo QL.1A.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải (công văn số 6069/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 09 năm 2007) và Bộ Tài chính(công văn số 1709/BTC-QLTS ngày 14 tháng 02 năm 2008) về việc xin xử lý thuế đốivới 32 xe ô tô tạm nhập, tái xuất thuộc Dự án ADB1, WB 1 cải tạo, nâng cấp Quốclộ 1A, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiếnnhư sau:

1. Cho phép miễn thuế nhập khẩuvà miễn phạt chậm nộp thuế đối với số xe ô tô trên. Giao Bộ Tài chính xử lý cụthể.

2. Về thuế tiêu thụ đặc biệt đốivới số xe ô tô trên, yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị được tiếp nhận,sử dụng xe nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt; đồng thời,hướng dẫn việc xử lý nguồn kinh phí để nộp theo đúng quy định luật ngân sáchnhà nước hiện hành.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải ràsoát, tổng hợp tất cả các trường hợp tạm nhập, tái xuất ô tô tương tự như trênmà Bộ đã quyết định điều chuyển cho các đơn vị sử dụng trước thời điểm Thông tưsố 116/2005/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực thihành để thống nhất với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN, Website CP,
- Lưu: VT, KTTH (3b).S.15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy