BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/BNN-KH
V/v: Xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng phòng trừ dịch bệnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Nam
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương

Thực hiện Quyết định số 610/QĐ-TTgngày 25 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin, thuốcsát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh vàtheo văn bản số 911/BNN-TY ngày 6/4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thuốcthú y Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 10.000 lít Benkocid dựtrữ quốc gia và 100.000 liều vắc xin LMTM type O để hỗ trợ chotỉnh Quảng Nam kịp thời phòng trừ dịch bệnh gia súc.

2. Đơn vị dự trữ nói trên đảm bảo đủ sốlượng, chất lượng vắc xin, hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói, sang chai,vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh được thuận lợi; Việc xuất kho dựtrữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời báo cáo kết quả thựchiện xuất vắc xin, hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, các Bộ ngành liên quan có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chiphí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữquốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấpđủ kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo,kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và các đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu,quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia,đồng thời đảm bảo chất lượng vắc xin, hóa chất sát trùng để cung ứng cho các tỉnhphòng trừ dịch bệnh.

4. Đơn vị tiếp nhận vắc xin, hóa chấtsát trùng dự trữ quốc gia ở địa phương, phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủyquyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạovà tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số vắc xin, hóa chất sát trùng đúng mụcđích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh gia súc không để dịchlây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần