Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1217 TCT/NV7
NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU LIÊN QUAN TỚI ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 70/CT-TB ngày 25/01/2002 của Cục thuếtỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện chính sách thu liên quan tới đất đai, Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

1/ Theo qui định tại Điều 8, Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đã bãi bỏ thuế suất thuếCQSDĐ cùng với chuyển mục đích sử dụng đất và có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2000. Vì vậy căn cứ qui định nêu trên thì:

- Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nôngnghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển quyền sử dụngđất thì trước hết nộp thuế chuyển quyềnsử dụng đất, nếu sau đó tiếp tục được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phảinộp tiền chuyển mục đích theo đúng qui định của pháp luật.

- Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nôngnghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtthành đất ở thì phải nộp tiền chuyển mục đích theo qui định, nếu sau đó lạitiếp tục được cho phép chuyển quyền sử dụng đất thì phải nộp thuế chuyển quyềnsử dụng đất.

2/ Theo quy định tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Đất đai thì:

- Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sửdụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối màtiền nhận chuyển nhượng đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, khi đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích chuyêndùng để sản suất kinh doanh, dịch vụ thì không phải chuyển sang thuê đất nhưngphải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nếukhông nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất thì phải chuyển sang thuê đất.

- Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sửdụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối màtiền nhận chuyển nhượng đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, khi được cơ quannhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích chuyên dùng đểsản xuất kinh doanh, dịch vụ thì phải chuyển sang thuê đất.

3/ Theo qui định tại Điều 7 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất màkhông có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nhưng phù hợp với quy hoạch, khôngcó tranh chấp, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất (đối với đất đô thị) thì không phải nộp tiền sử dụng đấttrong trường hợp sử dụng đất ở ổn định trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 (ngàyban hành Hiến pháp năm 1980).

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hànhLuật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều củaLuật thuế chuyển quyền sử dụng đất thì trường hợp thừa kế quyền sử dụng đấttheo qui định của pháp luật thì không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụngđất.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp nhà ở do cha mẹtạo lập được sử dụng ổn định từ năm 1954 nếu không có đủ giấy tờ hợp lệ nhưngphù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp; nay cha đã chết, mẹ chia thừa kếttheo qui định của pháp luật về thừa kế cho các con hiện đang có cùng hộ khẩucùng sinh sống trên lô đất đó; các con đứng ra xin cấp giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà và quyền sử dụng đất ở thì không thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất đối với đất ở tronghạn mức qui định và thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương kiểm traxem xét kỹ hồ sơ và thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.