ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------

Số: 1217/UB-ĐT
V/v xác định giá trị nhà, đất phục vụ cho việc thu phần đồng sở hữu vắng mặt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2001

Kính gửi:

- Sở Tài chính – vật giá thành phố
- Sở Địa chính – Nhà đất thành phố
- Cục thuế thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện
- Phòng công chứng Nhà nước số 1, 2, 3
- Phòng Thuế trước bạ và thu khác TP.

Xét đề nghị của Sở Tài chínhVật giá tại công văn số 4211/TCVG-BVG ngày 27/12/2000 về việc xác địnhgiá nhà, đất theo giá thị trường phục vụ cho việc định giá thu phầnđồng sở hữu vắng mặt. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

- Chấp thuận phương án 2 theođề nghị của Sở Tài chính – Vật giá tại công văn nêu trên, giao cho SởTài chính – Vật giá phối hợp với Sở Địa chính – Nhà đất chọn lựa nhânsự đảm bảo phẩm chất và năng lực để xác định giá trị của từng căn nhà,thửa đất theo hiện trạng đang sử dụng theo giá thị trường ở thời điểmđịnh giá để thu phần vắng. Đồng thời quy định trình tự, thủ tục vàthời gian thực hiện việc xác định giá trị tài sản đơn giản, thuận lợi chongười dân và các đơn vị chức năng thực hiện thu và giải quyết các thủ tụccó liên quan đến tài sản theo quy định.

- Chủ sở hữu tài sản có tráchnhiệm cung cấp các hồ sơ có liên quan (bản vẽ hiện trạng nhà, đất …)và trả chi phí mỗi hồ sơ là 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng), Sở Tàichánh – Vật giá thu và hạch toán theo quy định.

- Quy định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- TTUB: CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC, TC
- Sở Tư pháp thành phố
- VPUB: CVP, PVP/KT, ĐT
- Tổ ĐT, TM
- Lưu (ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt