VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1217/VPCP-QHQT
V/v tham dự Hội nghị Toàn cầu lần thứ 5 về Đại dương

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 06/TTr-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2010) về việc Việt Nam tham dự Hội nghị Toàncầu lần thứ 5 về Đại dương, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường làm Trưởng Đoàn tham dự Hội nghị Toàn cầu lần thứ 5 về Đại dương tạiParis (Pháp) từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 05 năm 2010.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cáccơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung và lựa chọn các thành viên tiêu biểutham gia Đoàn bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả;

3. Kinh phí tham dự Hội nghị do cơ quan cử người đảm nhận.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để báo cáo);
- Đại học Nha Trang;
- Đại học Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc