BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1218/LĐTBXH-TL
V/v hướng dẫn xếp hạng và xếp lương trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
(750 Điện Biên Phủ, Lầu 3, Q.10, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 155/CV-VTC /2003 ngày 7/4/2003 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Về xếp lương đối với cán bộ quản lý công ty: Theo qui định của Bộ Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính Phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, việc xây dựng thang lương, bảng lương, xếp lương, nâng bậc đối với người lao động (kể cả đối với cán bộ quản lý Công ty Cổ phần) do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

2. Về xếp hạng doanh nghiệp: Theo quy định tại điểm 3, Mục III, Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-Bộ Tài chính ngày 04/4/2000 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-Bộ Tài chính ngày 31/12/1998 về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có thể vận dụng qui định tại các Thông tư nói trên để xếp hạng doanh nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Viễn thông VTC là đơn vị được cổ phần hoá từ Trung tâm Nghiên cứu sản xuất và Bảo dưỡng Thiết bị Thông tin 1 thuộc Công ty Thiết bị điện thoại (đơn vị thành viên của Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam). Vì vậy, nếu Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam vẫn giữ cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Viễn thông VTC thì việc xếp hạng do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam xem xét, quyết định trên cơ sở các tiêu chuẩn qui định tại các Thông tư nói trên.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời để Công ty Cổ phần Viễn thông VTC được biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân